Manažment ako riadenie podniku a štruktúra podnikového manažmentu

V riadení malých i veľkých podnikov, bez ohľadu na oblasť podnikania, pri vedení obchodu, nemocnice, či reklamnej agentúry, v štátnej správe, pri vedení futbalového oddielu, proste čohokoľvek, kde výsledok nezávisí len na jednotlivcovi, ale od toho, ako dobre sa darí dosahovať vytýčené ciele s pomocou iných ľudí, môžeme hovoriť o manažmente.

Pojmom manažment je niekedy označovaná skupina ľudí, ktorí vykonávajú riadiace funkcie, sú teda manažérmi.

Manažment ako skupina ľudí, ich úlohy a funkcie manažmentu

Ako sme už uviedli, manažment vystupuje ako skupina ľudí, ktorej poslaním je plniť manažérske funkcie na príslušnom stupni riadenia. Všeobecnému ponímaniu manažmentu odpovedá poslanie vedieť riadiť podnikovú činnosť, resp. dosiahnuť vytýčené ciele organizácie. K manažérskym funkciám patrí: plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie ľudí a kontrola. Manažéri radia prácu a súčasne preberajú na seba zodpovednosť. Zodpovedajú nielen za svoje výsledky, ale i za výsledky iných.

Vrcholoví manažéri sú sprostredkovateľmi medzi organizáciou a obklopujúcou komunitou. Vo väčšine organizácií tvoria veľký počet manažéri na strednej úrovni. Tí zodpovedajú za implementáciu plánov vypracovaných vrcholovým manažmentom.

Prvostupňoví manažéri dozerajú na výkonných pracovníkov a koordinujú ich činnosť. Strávia veľkú časť svojho času dozeraním na prácu svojich podriadených. Vrcholový manažment sa venuje dlhodobým strategickým plánom, stredný sa sústreďuje na strednodobé plány. Manažéri najnižšieho stupňa sa zameriavajú na krátkodobé plánovanie.

Všetky vlastnosti dotvárajú osobnosť manažéra, sú využívané viac alebo menej podľa zaradenia manažéra.

Výsledkom  základných funkcií manažmentu, medzi ktoré patria úlohy manažérov s konkrétnou náplňou a cieľom, ďalej plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola, je rozvoj podnikateľských aktivít podniku, ktoré mu majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu v meniacom sa prostredí trhovej ekonomiky.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.