Súčasné trendy v teórii a praxi manažmentu

Zatiaľ čo 80. roky 20. storočia boli poznamenané najmä snahou účinne reagovať na japonskú výzvu, ďalšie roky boli silno poznamenané nástupom globalizácie a jej dôsledkami. Vo vyspelých krajinách nasýtenosť trhu spomaľuje rast potrieb, to vyvoláva potrebu prechodu od „trhu dodávateľov“ k „trhu zákazníkov. Rastie tlak na konkurencieschopnosť, tlak na potrebu vyrábať lacno a kvalitne, rýchlo inovovať, poskytovať vysokú úroveň služieb. Rozvíjajú sa informačné technológie a rastú možnosti ich využitia. Globalizácia trhu prináša nové výzvy a nové možnosti, no na druhej strane rozpory a ohrozenia. Posiľňuje sa vplyv nadnárodných spoločností, ktoré najmä po pádu socializmu expandujú do nových krajín. Zmena dynamiky externého prostredia prináša okrem príležitostí aj nečakané riziká a hrozby.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týka nás všetkých

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Z toho všetkého vyplývajú nové problémy a nové požiadavky na ich riešenie. Do popredia manažérskej teórie a praxe sa dostávajú také témy ako:

  1. nové koncepcie v strategickom manažmente,
  2. manažment zmeny, reinžiniering,
  3. projektový manažment,
  4. manažment kvality, benchmarking, rozvoj marketingu,
  5. informačný manažment, informatizácia spoločnosti,
  6. learn management, zvýšenie hospodárnosti a efektívnosti, dôraz na pridanú hodnotu,
  1. nové trendy rozvoja a využívania ľudských zdrojov, zmeny v prístupe k vedeniu ľudí, a pod.

Nové podmienky znamenajú okrem iného, že:

  1. Svet bude v blízkej budúcnosti superkonkurenčným globálnym trhom, kde budú mať rozhodujúcu úlohu informačné technológie
  2. Nástupom novej ekonomiky a nových technológií, ale aj rozvojom politicko-ekonomických vzťahov sa budú stierať hranice krajín, kultúr a času. To okrem pozitív môže priniesť aj nárast protichodných tendencií
  3. Globálna sieťová ekonomika vytvára nový konkurenčný priestor, konkurenčná výhoda bude patriť tým, ktorí budú schopní rozvíjať a využívať ľudský kapitál (znalosti, pripravenosť, tvorivosť, schopnosť realizácie) a ktorí budú vedieť vyhľadávať príležitosti a rýchlo na ne reagovať.

To všetko sa odráža aj v nových trendoch manažérskej teórie a praxe. Nové trendy budú prinášať nové nároky na zamestnancov i na manažérov.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.