Konkurentov odvetví distribúcie a predaja filmov na DVD možno rozdeliť do piatich skupín

  1. skupina sa venuje predaju úzkeho sortimentu videokaziet s vysokokvalitnými a jedinečnými filmami, ktoré neštandardne uvádza na trh. Patria sem podniky Hollywood Classic Entertainment Slovakia (HCES) a Polygram. HCES je výhradným distribútorom filmov od spoločnosti Walt Disney, ktorá je svetoznáma dokonale zvládnutou animáciou, nezabudnuteľnými postavičkami a príťažlivou hudbou. Na trh uvádzajú pomerne málo titulov, dva až tri za mesiac, no sú podporované mohutnou reklamnou kampaňou v rôznych masmédiách s výraznou podporou silných sponzorov, napr. McDonald’s, Coca-Cola, Nestlé, Family Frost a pod. Polygram je majiteľom práv na šírenie videokaziet s Mr. Beanom.
  2. skupina sa zameriava na predaj širšieho sortimentu ako prvá skupina. Patria sem podniky Intersonic Taunus, Bonton Home Video, Davay Home Video. Pre túto skupinu sú charakteristické automatizácia výroby a minimalizácia výrobných nákladov. Zaoberajú sa masovou výrobou, množstvo ročného predaja najžiadanejších titulov dosahuje 40 až 50 tisíc kusov, a preto je kvalita o niečo nižšia ako v prvej skupine. Vďaka úsporám z rozsahu však tieto podniky môžu distribuovať a predávať svoje tituly za podstatne nižšie ceny ako díleri HCES. Výhradným predajcom videofilmov podniku Intersonic Taunus cez zásielkovú službu je Videosonic. Mimoriadny ohlas koncom roka 1988 vyvolala mohutná televízna reklamná kampaň podniku Davay Home Video. Na TV Markíza boli počas siedmich týždňov ponúkané videokazety za zvýhodnené ceny. Za toto obdobie sa podarilo predať neuveriteľných 13 tisíc kusov kaziet, čo v tom čase znamenalo prvé miesto v zásielkovej službe na Slovensku. Táto akcia bola výnimočná a Davay Home Video podobnú kampaň v budúcnosti už neplánuje.
  3. skupina predáva videokazety za porovnateľné ceny ako druhá skupina, ale jej sortiment je podstatne užší. Oslovuje svojich stálych zákazníkov ponukou výhodných množstvových rabatov. Podniky tejto skupiny si uvedomujú svoje nevýhody v porovnaní s prvou a druhou skupinou, a preto sa uchyľujú k obrannej stratégii. Patria sem podniky Gregor Home Video, Butterfly Entertainment Group a Salto. Keďže predaj jedného titulu len zriedkavo prekročí hranicu 10 tisíc kusov za rok, podniky z tejto skupiny len výnimočne propagujú svoje tituly v televízii alebo rozhlase. Svoje propagačné materiály s pripravovanými novinkami poskytujú výhradne zmluvným dílerom, pretože na mohutné reklamné kampane nemajú finančné prostriedky. Snaha podniku Salto, ktorý distribuuje filmy z produkcie Warner Home Video, Filmexport Home Video a City Relax, výrazne zosilniť svoje postavenie na trhu predaja videokaziet cez zásielkovú službu viedla k nákladnej reklamnej kampani a následnému zániku podniku na začiatku roka 1999.
  4. skupina je charakteristická vysokou cenou, relatívne širokým sortimentom a mierne nižšou kvalitou v porovnaní s prvou skupinou a porovnateľnou kvalitou s druhou skupinou. Túto skupinu reprezentuje podnik OBTA, ktorý je zmluvným partnerom podniku Centrum českého videa. Ťaží z obľúbenosti českých filmov a výhradne sa zaoberá ich distribúciou. OBTA podcenil nárast konkurentov v odvetví, a preto bol vytlačený podnikom Bonton Home Video, ktorý sa stal v roku 1999 tiež zmluvným partnerom Centra českého videa a prispel k zániku OBTA. Akú stratégiu zvolí Bonton pri predaji českých filmov, nie je známe.
  5. skupina obsahuje podniky, ktoré poskytujú úzky sortiment za nízke ceny a s nižšou kvalitou ako predchádzajúce skupiny. Ako príklad možno uviesť podnik Videospoj, ktorého trhový podiel stále klesá a predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti táto skupina zanikne a jej zákazníkov prevezmú podniky tretej, prípadne druhej skupiny.

V segmente zásielkovej služby pôsobia dvaja veľkí a niekoľko menších predajcov videofilmov. Dominantné postavenie má podnik Salto, spol. s r. o., ktorý sa zaoberá výhradne distribúciou titulov spoločností Warner Home Video a Filmexport HomeVideo. Salto ťaží zo svojej dlhodobej prítomnosti na trhu a presadzuje sa najmä ponukou akčných filmov. Druhý najvýznamnejší predajca videofilmov prostredníctvom zásielkovej služby je Videosonic. Ďalší distribútori sú AVI’S Distribution, Media klub, Themac, Vittapress, Davay Home Video, Darex a Bohém. Pretože žiaden z uvedených podnikov sa nešpecializuje výlučne na zásielkovú službu a zaberajú sa ňou iba príležitostne, ich súhrnný podiel na trhu zásielkovej služby je menší ako predaj od Videosonicu.

Vážnym potenciálnym konkurentom

Vážnym potenciálnym konkurentom sa javí prienik podniku Media klub na trh zásielkovej služby s videokazetami. Tento podnik, ktorý pôvodne zabezpečoval iba distribúciu kníh, sa v súčasnosti snaží presadiť aj na trhu s videokazetami a CD nosičmi. Jeho agresívny a masový spôsob propagácie, dobrá povesť a skúsenosti so zásielkovou službou môžu výrazne zmeniť postavenie etablovaných predajcov. Potenciálnou hrozbou je aj vstup podniku Intersonic Taunus na zásielkový trh prostredníctvom zmluvného partnera alebo vytvorením samostatného oddelenia pre zásielkovú službu. Pred podnikmi, ktoré by chceli vstúpiť do odvetvia, sa vynárajú tieto prekážky:

– 70 % ponuky videofilmov sa realizuje prostredníctvom výhradných distribútorov,

– malé rabaty, ktoré dostávajú malopredajcovia, zabezpečujú ziskovosť iba pri značnom počte predaných titulov. Rabaty, ktoré dostávajú podniky zásielkových služieb, sú približne 15 % z maloobchodnej ceny videokazety. Výnimku predstavuje HCES, ktorý jediný na Slovensku zvýhodňuje predajcov cez zásielkovú službu ponukou 25 % rabatu,

– dobré meno a spoľahlivo fungujúca distribučná sieť existujúcich predajcov. Podniky zaoberajúce sa zásielkovou službou videokaziet uverejňujú svoje inzeráty v najčítanejších časopisoch, na teletextoch a internete.

Zákazníkmi zásielkovej služby sú spravidla fyzické osoby. Ponuka čo do množstva a šírky sortimentu prevyšuje dopyt po nových videokazetách. Zákazníci si uvedomujú svoje postavenie a stláčajú cenu nových videokaziet, pričom požadujú kvalitu, rýchlu dodávku a takú šírku sortimentu, ktorá sa dá dosiahnuť iba s vyššími nákladmi.

Vzťahy medzi výrobcami, resp. autorizovanými dílermi a distribútormi sú zmluvne upravené. Distribútor je zväčša výhradným predajcom celej ponuky videotitulov od zmluvného dodávateľa. Niektoré podniky, napr. HCES, ponúkajú spätné odkúpenie nepredaných kaziet, a tak veľmi rafinovane nútia predajcov uprednostňovať ich podstatne drahšie tituly pred ostatnými dodávateľmi.

 

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.