Ingsteel, s. r. o., Bratislava

Ingsteel, s. r.o.

Ingsteel, s. r.o. je moderným podnikom holdingového typu so sídlom v Bratislave, ktorý ponúka klientom komplexné služby od návrhu technického riešenia cez vlastnú výrobu oceľových, hliníkových a antikorových prvkov až po dodávku stavby na kľúč. Počas svojej pôsobenia založil niekoľko dcérskych podnikov. Najstarším podnikom je Ingsteel – Al, s. r. o. (1994), ktorý pôsobí vo výrobnom areáli v Trstíne, zaoberá sa výrobou a montážou hliníkových konštrukcií a opláštením stavieb z ľahkých celosklených fasád. Ďalším je Alusteel, s. r. o. (2002), ktorý pôsobí v Žiari nad Hronom. Vznikol odkúpením odštepného závodu Alufinal a zaoberá sa výrobou a montážou hliníkových konštrukcií, opláštením stavieb z hliníka, ako aj opláštením systémom Alucobond. Ingsteelstav, s. r. o. (2003) pôsobí vo výrobnom areáli Senec a zaoberá sa zemnými, betonárskymi, murárskymi a ostatnými stavebnými prácami, Stavrosteel, s. r. o. pôsobí v Senci a jeho úlohou je výroba a montáž konštrukcií z antikoru a z ušľachtilej ocele. Posledným, už nie dcérskym podnikom je IVG Metal, s. r. o. (2001 – 2005), ktorý vznikol spojením s jedným zo závodov Váhostavu v Hornom Hričove a následne bol predaný opäť Váhostavu. Zatiaľ jedinou zahraničnou dcérou je podnik Ingsteel Ukrajina (2005), ktorý pôsobí v oblasti stavebníctva na ukrajinskom trhu.

Podnik Ingsteel, s. r. o. vlastní mnohé certifikáty, ktoré dokazujú jeho kvalitu. Zákazníci sa čoraz viac zaujímajú aj o to, aký prístup má dodávateľ k svojim zamestnancom, dodávateľom či k bezprostrednému okoliu. Na začiatku svojej existencie sa podnik zaoberal inžinierstvom a súdnoznalectvom v odvetví stavebníctva a podnikového hospodárstva. Postupne začal sám realizovať a dodávať niektoré projekty a v súčasnosti sa orientuje hlavne na komplexnú výstavbu administratívnych budov, polyfunkčných objektov, zábavných centier, výrobných a skladových hál, ale aj stožiarov, veží a telekomunikačných vysielačov, v menšej miere aj výstavbe rodinných domov.

Tvorba stratégie a racionálne postupy

Ingsteel, s. r. o. pri tvorbe stratégie postupuje podľa klasického princípu „zhora – nadol“, kde sa v prvej fáze definujú vízia, ciele a poslanie. Potom nasleduje interná  a externá analýza, ktorých cieľom je určiť zdroje, možnosti a potenciál podniku, ako aj príležitosti a hrozby, ktoré ponúka trh a vývoj externého prostredia. Po zohľadnení týchto faktorov nastáva fáza tvorby variantov, akou cestou sa dostať k stanovenému cieľu, či uplatniť riskantnejší variant a sústrediť sa na výstavbu malého počtu veľkých stavieb, alebo uplatniť menej riskantnú verziu a rozdeliť riziko medzi viac menších stavieb. Vo fáze rozhodovania o najlepšom variante všetci zúčastnení povedia svoje za a proti jednotlivým variantom, na základe čoho sa vyberie variant na realizáciu. Počas realizácie variantu, v priebehu výstavby, ako aj po jej dokončení, sa uskutočňuje kontrola. Prostredníctvom systému kontrolingu sa podnik snaží zistiť odchýlky skutočnosti od plánu, hľadá ich príčiny a skúma, kto je za ne zodpovedný. Tým si vytvára základňu na tvorbu ďalšej stratégie.

Tvorba stratégie

Tvorba stratégie neprebieha izolovane len v hlave generálneho riaditeľa, ale zúčastňujú sa na nej všetci vedúci pracovníci na úseku technickom, obchodnom a ekonomickom. Generálny riaditeľ stanovuje základnú líniu smerovania podniku, obchodný riaditeľ stanovuje stratégiu v oblasti obchodu, nových zákaziek, monitoruje konkurentov a externé prostredie, výrobno-technickí riaditelia v oblasti oceľových, hliníkových a antikorových konštrukcií stanovujú hlavne zdroje, výrobnú kapacitu, realizovateľnosť stratégií v jednotlivých technických oblastiach a v neposlednom rade je to ekonomická riaditeľka, ktorá zhodnotí všetky návrhy podľa finančných možností podniku. Výsledná stratégia je určitým kompromisom medzi ich názormi, je zreálnením externých príležitosti, ktoré ponúka trh, je výsledkom konfrontácie obchodných, technických a finančných zdrojov, o ktorých diskutujú a ktoré hodnotia odborní riaditelia.

Vzhľadom na to, že v oblasti stavebníctva sa nedá trvalo udržať diferenciácia produktov, resp. služieb, lebo zadávateľmi stavieb sú práve investori, ktorí si kladú požiadavky, sú stavebné podniky odkázané hlavne na dosahovanie konkurenčnej výhody prostredníctvom nízkych nákladov. A práve túto stratégiu uplatňuje Ingsteel, s. r. o. Realizuje ju najmä svojím komplexným prístupom, ktorý tvorí jeho výnimočnú schopnosť. V prvom rade využíva svoje ľudské zdroje pri projektovaní stavieb, kde všetci projektanti pracujú v súčasnosti s najlepšími statickými a architektonickými softvérmi. Pri realizácii využíva najmä technológie, z ktorých niektoré má patentované, časť výroby prebieha vo vlastných montážnych halách a nezabúda ani na servis. Celý proces musí byť samozrejme koordinovaný vrcholným vedením, aby sa včas vedeli identifikovať odchýlky a určili ich príčiny a zodpovednosť za ne. Tento neustály proces prispieva k dosahovaniu úspor nákladov v dôsledku hromadnosti výroby.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.