Elas, s. r. o., Prievidza – Na začiatku (HTC)

Na začiatku

Podnik Elas, s. r.o. Prievidza bol založený v auguste 1991. Vznikol na troskách š. p. Elektronizácia a automatizácia systémov (ELAS) v Prievidzi. Jeho zamestnanci sa rozišli do štyroch súkromných podnikov, z ktorých jeden bol Elas, s. r. o. Prievidza. V roku 2003 dosiahol tržby 362,8 mil. Sk a zisk pred zdanením 33,2 mil. Sk. Zamestnáva 92 zamestnancov a okrem v Prievidzi má zastúpenia v Bratislave a Brne. V rokoch 1991 až 1997 mal zahraničného strategického investora nemecký podnik ICS (Identcode-Systeme) International, AG. Bol to podnik s podobnou vlastníckou štruktúrou, keď najvyšší manažéri boli aj majiteľmi. Elas v tom čase nielenže získal odborné know-how, ale aj skúsenosti v riadení a predstavu, ako bude sám vyzerať o niekoľko rokov. Spolok sa rozpadol, pretože v ICS sa zmenila vlastnícka štruktúra a zo strategického investora sa stal finančný, ktorý pre Elas znamenal zanedbateľný prínos.

Elas niekoľko rokov aktívne vyhľadával nového investora. Rokovania však principiálne zlyhávali na predstavách o forme prevzatia a postavení nových vlastníkov. Nepochodili predovšetkým ponuky, ktoré by z Elasu v konečnom dôsledku urobili pobočku nadnárodného podniku, ktorý by opustil zabehané podnikanie a robil dílerov riešení, ktoré sa vytvárajú v zahraničí. Majitelia a manažéri Elasu sa snažili o to, aby ich zamestnanci mali stabilné pracovné miesta a priestor na odborný rozvoj a aby podnik mal prístup k obchodným kanálom mimo Slovenska. Trvalou ambíciou je dostať sa do nadnárodných štruktúr, pretože podnikateľské príležitosti na Slovensku sú obmedzené a ďalší rast bez aktivít v zahraničí sa dlhodobo nedá uskutočňovať.

Elas intenzívne hľadal strategického partnera a napokon sa rozhodol pre akvizíciu HT Computers, a. s. Bratislava (HTC) a sám stal investorom. HTC vznikol v marci 1990. V roku 2003 dosiahol celkové výnosy 1,169 mld. Sk a hospodársky výsledok pred zdanením 46,6 mil. Sk. Zamestnáva 160 ľudí a pôsobí na viacerých miestach Slovenska. HTC bola ponuka, na ktorú sa nemohlo nereagovať. Je to cesta k strategickému partnerovi, ktorý by mal priniesť trhy a rozšíriť produktovú orientáciu. V tandeme s HTC sa zväčšuje šanca získať partnera, ktorý by Elas dostal do globálne operujúcich štruktúr a podnikov prekračujúcich slovenské hranice.

Akvizícia HTC

Akvizícia HTC má pre Elas niekoľko prínosov. Podniky sa dopĺňajú v produktovej oblasti. Elas sa zameriava na vývoj softvéru a systémovú integráciu. HTC síce tiež poskytuje služby, ale v pomere k celkovému obratu je to len jedna osmina. HTC sa viac orientuje na infraštruktúrne projekty, podporu rozsiahlych dodávok. No má v ponuke produkt na kancelársky manažment (inOffice), ktorý sa dopĺňa s produktom Elasu na riadenie dokumentov. HTC má pobočkovú sieť, ktorou pokrýva celé Slovensko a Elas takúto sieť nemá. HTC má významných zákazníkov, no iných, ako má Elas. Podniky pri viacerých projektoch spolupracovali, a tak Elas pozná a vie oceniť ľudský potenciál HTC.

HTC má oproti Elasu trojnásobné tržby, no približne rovnaký zisk. Je to dané najmä druhom podnikania. Softvér má vyššiu pridanú hodnotu ako predaj hardvéru, ktorý je pod mimoriadnym tlakom konkurentov. V softvéri sú tiež silní konkurenti, ale s väčšou odlišnosťou. Len veľmi málo objednávok v súčasnosti je na programátorské práce. Väčšinou ide o dodávku systémov, ktoré majú osobitú funkčnosť a sú nejakým spôsobom originálne. Na podnikový ERP (riadenie podnikových zdrojov) systém pre textilný podnik sú iné požiadavky ako na ERP distribučného podniku. Konkurenčný boj v softvéri preto nie je až taký ostrý ako v hardvéri, v ktorom sa ponuky podnikov pohybujú v rámci jasne špecifikovaných parametrov.

HTC investoval

HTC investoval značné prostriedky do vývoja vlastného ERP softvéru, Elas sa naopak orientuje na produkty tretích strán. Je to jediná oblasť, v ktorej sa prekrývajú a ktorá sa musí riešiť koordináciou. Bude treba vytvoriť model na podporu obidvoch projektov. Zatiaľ sa neuvažuje o tom, že by sa jeden alebo druhý utlmili. Niektorí zákazníci preferujú zahraničný softvér, iní dávajú prednosť domácemu riešeniu. Okrem toho sa bude pokračovať v odvetvovej špecializácii, Elas napríklad na polygrafický priemysel a HTC na strojárstvo či papiernický priemysel.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týka nás všetkých

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Jeden z vysoko pravdepodobných variantov integrácie HTC do Elasu je fúzia oboch podnikov. Predpokladá sa, že sa uskutoční v rokoch 2005 – 2006. Podnikové kultúry HTC a Elasu sú veľmi rozdielne a zvládnutie ich zlúčenia je považované za kľúčové. Manažéri Elasu ich zatiaľ viac cítia, ako ich majú analyzované. Základné zameranie na zákazníka, jeho spokojnosť, na kvalitné dodávky je v oboch podnikoch kľúčovou hodnotou, na ktorej sa dá stavať. Rozdiely spočívajú v tom, že HTC je orientované obchodne, čo je v prípade infraštruktúrnych dodávok bežné. Naopak Elas sa zameriava skôr na diskusiu so zákazníkom o hľadaní optimálneho riešenia a väčší dôraz kladie na prípravu kontraktov. HTC viac komunikuje s IT oddeleniami, Elas sa zasa koncentruje na koncových používateľov, manažérov a obchodníkov. Vyplýva to z podstaty podnikania, menej z toho, že jeden podnik sídli v Bratislave a druhý v Prievidzi. Obidva podniky sa usilujú o zvyšovanie pridanej hodnoty. Zatiaľ sa nedá jednoznačne stanoviť, čo sa bude utlmovať, a čo rozvíjať. Elas sa bude snažiť zblížiť podniky z hľadiska interných procesov, kultúry a aspektov, ktoré zvyšujú efektívnosť. Budú sa robiť spoločné kroky v marketingu, v obchode a produktovom rozvoji, aby bolo navonok zjavné, že sú to síce zatiaľ dva podniky, ale majú jeden spoločný základ.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.