Cukrovarníctvo na Slovensku – po vstupe do EÚ

Podnikanie v cukrovarníctve je významne ovplyvňované stupňom ochrany a regulácie trhu s cukrom. Zásadným medzníkom bol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a prijatie zásad cukrového režimu (Nariadenie rady EU č. 1260/2001 o systéme organizovania spoločného trhu v sektore cukru). Cukrovarníctvo na Slovensku nie je v súčasnosti atraktívne odvetvie, ale v zahraničí je situácia odlišná. Krajiny EÚ majú od roku 1968 vypracovaný cukrový režim, ktorým si chránia domáce trhy a ktorý im umožňuje vyvážať cukor aj za nižšie ceny, pretože zisky dosiahnu predajom na vnútornom trhu. Krajiny EÚ obhajujú pestovanie cukrovej repy, aj keď výroba izoglukózy je lacnejšia, sociálnymi a krajinotvornými dôvodmi. Zmyslom cukrového režimu je dostať administratívnym spôsobom dopyt a ponuku cukru v rámci EÚ do rovnováhy. Vychádza sa pritom zo spotreby, ktorá je približne 17 milónov ton ročne, od ktorej sa odvodzuje výroba.

Pritom zo spotreby, ktorá je približne 17 milónov ton ročne, od ktorej sa odvodzuje výroba. Sú stanovené tri produkčné kvóty:

A – kvóta na cukor a izoglukózu je pridelená výrobcovi podľa historickej produkcie za trhový rok. V súhrne je to množstvo, ktoré sa spotrebuje v príslušnej krajine a na ktoré sa vzťahuje pevná garantovaná cena.

B – kvóta na cukor alebo izoglukózu, ktorú cukrovar vyrobí okrem kvóty A, ale v rámci maximálneho množstva prideleného na obe kvóty A + B. Tento cukor možno vyviezť do krajín EÚ, ktoré sú prirodzene deficitné pre klimatické podmienky, napr. Fínsko, Grécko, Taliansko, Španielsko.

C – kvóta na cukor okrem kvóty A + B, ktorá sa nesmie predávať na trhoch EÚ, ale sa musí vyviezť bez subvencií.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej spoločnosti šetrí náklady

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Na vývoz kvóty C je stanovený časový limit, ktorého nedodržanie je pokutované. Výnimku predstavuje prevod cukru na sklad na budúci rok vo výške najvic 20 % kvóty A, ktorá sa nazýva „blokovaný cukor“ a jeho skladovanie je refundované. Je to poistná zásoba na nasledujúcu sezónu v prípade nedostatočnej produkcie v rámci kvót A + B. V kvóte C musí producent predávať za svetové ceny. Môže však špekulovať a cukor nepredať. Vyčkáva do nasledujúcej kampane, v ktorej vyrobí menej a minuloročný cukor potom predá doma za garantovanú cenu a nie za nízku svetovú.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.