Manažment – Priame zahraničné investície v krajinách V4

Priame zahraničné investície

Priame zahraničné investície (ďalej ako PZI) sú jednou z foriem realizácie dlhodobého medzinárodného pohybu kapitálu. PZI tak ako ich chápeme dnes sa začali vo väčšom rozsahu objavovať na konci 19. stor. a boli spojené s britskou imperiálnou koloniálnou ríšou. Priama zahraničná investícia predstavuje kategóriu medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície).

Čítať viac

Štátny rozpočet

Štátny rozpočet

Štátny rozpočet je ekonomická kategória, ktorá sa vyvíjala spolu s rozvojom výroby a postavením štátu a jeho funkciami.

Štátny rozpočet predstavuje:
peňažný fond,
• bilanciu,
• zákon,
• nástroj fiškálnej politiky

Z fondového chápania je štátny rozpočet centralizovaným peňažným fondom bilancujúcim príjmy a výdavky štátu. Z účtovného hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov.

Čítať viac

FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU

Finančný manažment podniku

Finančný manažment je manažment, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem. V popredí jeho záujmu je sledovanie peňažných tokov hotovosti (cash-flow) a tvorby a použitia zisku firmy. Finančný manažment zdôrazňuje orientáciu riadenia firmy na zabezpečenie trvalej platobnej schopnosti (solventnosti), ktorá je prvoradou podmienkou jej existencie.

Čítať viac

Administratívna náročnosť a problémy pri podnikaní

Problémy pri podnikaní

S podnikaním sa spája veľké množstvo povinností, dokumentov a formulárov a zákonov, ktoré sa často menia. Podnikateľ je povinný všetky tieto povinnosti plniť správne a bez odkladu pod hrozbou rôznych pokút a sankcií. V nasledujúcom texte uvádzam základné povinnosti všetkých podnikateľských subjektov, ale aj povinnosti vyplývajúce zo špecifických požiadaviek niektorých špecializovaných predmetov činnosti.

Čítať viac

Reštrukturalizácia, konkurz, zrušenie a zánik spoločností

Zánik spoločností

Môže stať, že sa spoločnosť dostane do situácie, kedy nie je schopná splácať svoje záväzky a ďalej napĺňať účel, za ktorým vznikla, zhodnocovať svoj majetok a maximalizovať svoj zisk. Prípadne sa spoločnosť zlučuje, rozdeľuje alebo prechádza na inú formu obchodnej spoločnosti. Pre tieto prípady existuje niekoľko možností riešenia situácie.

Čítať viac

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V nasledujúcom texte sú popísané jednotlivé fázy života spoločnosti, problémy a prekážky, ktoré sa vyskytujú v reálnom živote, pri zakladaní alebo likvidácií spoločností sro.

Založenie spoločnosti  s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne pomerne náročná záležitosť, preto existujú rôzne firmy, ktoré poskytujú komplexné služby založenia spoločnosti. Či už sa rozhodne budúci podnikateľ založiť si firmu svojpomocne, alebo využije služby týchto firiem, je potrebné urobiť niekoľko krokov, ktoré popíšem.

Čítať viac

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čo znamená skratka s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí každý peňažný vklad splatiť najmenej na 30 %. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 2500 EUR.

Čítať viac