Charakteristika, stratégia a ciele podniku

Z ekonomického hľadiska je podnik ekonomický právny subjekt, právnická osoba, ktorá premieňa vstupy inputy (práca, pôda, kapitál) na výstupy outputy (tovary a služby) za odmenu. Zmyslom existencie podniku je splnenie vytýčených cieľov, uspokojenie potrieb tretích osôb (spotrebiteľov), ale aj zamestnancov a vlastníkov a hlavne dosahovanie zisku.

Spoločenská zodpovednosť podnikov

Dosahovanie zisku by nemalo byť jediným cielom podnikania ale podnikanie by malo byť podmiené spoločenskou zodpovednosťou tzv. cortporate social responcibility CSR, čo znamená, že podnik sa má správať zodpovedne voči všetkým subjektom s ktorými prichádza do kontaktu, čiže zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom, miestnej komunite či životnému prostrediu. Je to koncept podnikania, v ktorom sa podniky dobrovoľne rozhodnú implementovať do svojich obchodných stratégií a aktivít také rozhodnutia, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu spoločnosti a k čistote životného prostredia pri rešpektovaní záujmov všetkých zúčastnených strán – stakeholderov.

Spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje jeden z najprogresívnejších vývojových trendov v súkromnom sektore a od súkromných firiem vyžaduje, aby vyhodnocovali svoje aktivity novým spôsobom a rozširovali tak hranice svojej zodpovednosti. V súčasnom období environmentálnych a sociálnych výziev už neplatí obmedzený prístup zainteresovaných subjektov k hodnotám a cestu obchodu dláždi model otvorenejších vzťahov, čo prináša pre podnikateľské subjekty viac inovačného , konkurenčného a udržateľného podnikania, ktoré prináša prospech rovnako firmám ako aj spoločnosti. Pretože vzťahy medzi podnikmi sa v EÚ stále viac zakladajú na princípoch spoločensky zodpovedného podnikania, od podnikov v členských krajinách sa vyžaduje čoraz viac angažovanosti voči spoločenským a environmentálnym hodnotám.

Jedným z predpokladov udržania sa na trhu je vypracovaná stratégia podniku, ktorej nosnou súčasťou je cieľ podniku. Obsahom podnikateľskej stratégie je sformulovanie strategických cieľov.

Podnikateľská stratégia má spravidla dlhší časový horizont a je charakteristická týmito črtami ako variantnosť, permanentnosť, interdisciplinárnosť, rizikovosť. Výsledkom jednej z etáp z tvorby podnikateľskej stratégie je podnikový cieľ.  Cieľ podniku  veličinou budúcnosti. Vypovedá o takom budúcom stave podniku, ktorý chce podnik dosiahnuť (napr. v produktoch, majetku, finančných zdrojoch, technológii…). Podnikové ciele určujú cieľové správanie, ktoré obsahuje najmä hodnotovú orientáciu namajetok, zisk, rentabilitu, likviditu avšak ich súčasťou by mali byť aj ciele etické (ako sa správať k zákazníkom, vernosť firme).

Množstvo podnikateľov si na začiatku svojho „biznisu“ neuvedomí ako veľké je množstvo rizík, ktoré sú s danou činnosťou spojené. Tieto riziká môžu byť vyvolané z viac činností v celkovom danom procese riešenia podnikateľské problematiky, alebo môžu byť náhodné a v oboch prípadoch môžu viesť až k likvidácii sro. Pri tomto spôsobe ukončenie podnikania je však dôležité (v každom záujme podnikateľa) aby bol zastúpený skupinou odborníkov, nakoľko tento proces je časovo náročnejšia a vyžaduje informovanosť a zorientovanost v danej problematike likvidácie sro.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.