Poistenie zodpovednosti za výrobok

Zodpovednosť za výrobok

Toto poistenie kryje škodu, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s dodaním chybného výrobku alebo chybne  vykonanou činnosťou, ktorú si poistený objednal, pokiaľ škoda vznikla zlou kvalitou dodanej veci alebo objednanej činnosti.

Je nutné uviesť, že za chybný sa považuje výrobok, ktorý nezabezpečuje alebo neposkytuje bezpečnosť, ktorú je jeho užívateľ oprávnený očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane návodu na používanie, údržbu  a celkové zaobchádzanie aké možno rozumne očakávať u takého výrobku i s ohľadom na dobu kedy bol výrobok  daný do obehu.

Pokiaľ ide o okruh poistených možno povedať, že ide o poistenie kohokoľvek vo vzťahu k tretím osobám, ktorým je poistený podľa zákona povinný poskytnúť odškodnenie. Rovnako ide o poistenie distribútorov všetkého druhu, dovozcov, veľkoobchodníkov, ako i osôb, ktoré vykonávajú opravy, úpravy výrobkov a prenajímajú tovar.

Súčasťou výrobku je  aj obal a tzv. prezentácia výrobku, ktorá zahŕňa návod na používanie a údržbu, a tiež  štítky na strojoch. Všetky tieto údaje musia byť v súlade so skutočnosťou a musia byť jasné a zrozumiteľné. Akýkoľvek rozpor so skutočnosťou sa môže stať základom pre vznik nároku na  náhradu škody, prípadne i trestného konania pre podvod.

Platnosť poistenia sa môže dojednať pre:

– výrobky vyrobené a predané v dobe platnosti poistenia

– výrobky vyrobené skôr, ale ktoré spôsobili poistnú udalosť v čase platnosti poistenia

poistné udalosti, ktoré nastanú po ukončení platnosti, musí byť však dohodnutá doba, počas ktorej má mať poistenie ešte účinnost. Mimoriadnym rizikom, ktoré je možné poistiť s následným zvýšením poistného, je poistenie nákladov súvisiacich so stiahnutím výrobku z obehu po zistení, že má nebezpečnú konštrukčnú chybu, ktorá sa preukázala pri jeho používaní.

 

Poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

Poistenie vývozných úverov

Poistenie vývozných úverov je typickým poistením finančnej straty. Pojem vývozný úver zahŕňa platobnú podmienku, pri ktorej nastáva v priebehu plnenia obchodu okamžik, kedy vývozná organizácia alebo v jej zastúpení inkasné miesta nedisponujú ani tovarom, ani peňažnou protihodnotou za tento tovar. Ide vlastne  o poistnú ochranu obchodných pohľadávok alebo finančných záväzkov proti stratám z ich nedobytnosti, čím je určitou formou podpory vývozu.

Aj tým najväčším podnikom sa stáva, že počas ich „biznis“ činnosti vykonajú rozhodnutia, ktorými môžu byť aj samotná likvidácia sro. Dôvody sú väčšinou rôzneho charakteru a vyplývajú z niekoľkých faktorov, ktoré so sebou nesú ťažobu odchodu z podnikateľského trhu, alebo sa jedná len o pocit vytvorenie nového druhu zárobkovej činnosti

Takže poistenie exportného úveru možno vymedziť ako právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, na základe ktorého sa poisťovňa za poplatok zaväzuje odškodniť poisteného za straty, ktoré utrpel v dôsledku nezaplatenia zo strany dlžníka, ktorému dodal tovar alebo iné majetkové hodnoty a poskytol mu pritom úver.

Poistenie dokumentárnych obchodov (dokumentárneho inkasa) sa poisťuje spolu s úverovým poistením. Rovnako ide o úhradu finančnej ujmy, ktorá však vznikla v súvislosti s neprevzatím dodávateľských dokumentov a tým aj tovaru  odberateľom, a odmietnutím ich preplatenia pri platobnej podmienke – inkaso proti dokumentom.

Môže ísť o tieto platobné podmienky:

  1. platba v hotovosti proti odovzdaniu dispozičných dokumentov:

poistná udalosť nastáva vtedy, keď je tovar riadne dodaný, dokumenty sú predložené banke kupujúceho a ten ich odmietne prevziať a preplatiť. Zároveň začnú nabiehať náklady za skladovanie, náklady spojené s opatreniami na získanie nového zákazníka, prípadnej zľavy na tovare, náklady na dopravu do nového miesta určenia alebo na vrátenie zásielky späť k dodávateľovi. Ak sa však zásielka vráti späť k dodávateľovi, končí povinnosť poistiteľa hradiť ďalšie straty ako napr. nepredajnosť tovaru, pokles jeho ceny.

  1. inkaso proti akceptácii zmenky: tu nastane poistná udalosť  buď

odmietnutím prijatia dokumentov s vyvolaním nákladov ako pri prvej platobnej podmienke, alebo kupujúci síce dokumenty prevezme, akceptuje zmenku na fakturovanú hodnotu, ale pri jej splatnosti sa stane insolventným, a tým vznikne strata z titulu platobnej neschopnosti. Ide o kombináciu úverového poistenia a dokumentárneho inkasa a preto sa tieto straty poisťujú za rovnakých sadzieb ako úverové poistenie.

Dopravné poistenie a poistenie investičných celkov

Poskytuje finančné náhrady za fyzické straty, ktoré vznikli na poistených zásielkach. Poistené sú len vecné škody, teda straty, ktoré vznikli fyzickým zničením, alebo poškodením poistenej veci.

Dopravné poistenie okrem toho kryje len tri druhy majetkovej ujmy:

  • zachraňovacie náklady – sú  spojené  s opatreniami na odvrátenie

hroziacej škody, alebo sú to náklady vynaložené na zábranu zväčšenia rozsahu škody, ktorá už vznikla na poistenej veci (oprava obalu, vysušenie namočeného tovaru). Poisťovne ich hradia len v tom prípade, ak boli vynaložené na nutné a účelné opatrenia a to aj vtedy, keby neboli úspešné. Škoda na zásielke sa hradí len do maximálnej výšky poistnej sumy, ale zachraňovacie náklady sa hradia aj nad poistnú sumu za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky o ich účelnosti, úmernosti a nutnosti.

  • zisťovacie náklady  –  na   uplatnenie    nároku   na   náhradu   za

vzniknutú škodu je potrebné predložiť poisťovni doklady o príčine, rozsahu, okolnostiach a výške vzniknutej škody. Tieto skutočnosti zisťuje havarijný komisár, ktorý vyhotoví havarijný certifikát. Náklady spojené s vystavením tohto dokladu nesie poisťovňa.

Poisťovňa nehradí náklady, ktoré vznikli zisťovaním rozsahu škody vzniknutej v dôsledku nepoisteného rizika, avšak aj v tomto prípade hradí náklady havarijného komisára.

  • príspevok k spoločnej havárii – povinnosť náhrady z  tohto titulu

vyplýva pre vlastníka prepravovaného nákladu z inštitúcie spoločnej havárie, ktorá môže byť vyhlásená len počas riečnej a námornej prepravy tovaru.

Poistenie investičných celkov

Ide tu v podstate o poistenie dopravy investičných celkov a ich výstavby. Vzhľadom k ich vysokej hodnote a dĺžke splatnosti pri budovaní, treba venovať veľkú pozornosť už prípravnej fáze vypracovania kontraktu. To znamená, že ešte pred začatím rokovania o podmienkach kontraktu, budú konzultované názory odborníkov z oblasti výroby, obchodnej činnosti, financovania, dopravy a poistenia, pričom účasť technikov a právnikov je samozrejmá.

Časová platnosť tohoto poistenia začína zložením materiálu a zariadenia dopravného prostriedku na stavenisko a trvá až do odovzdania investičného celku kupujúcemu, a to po ukončení prevádzkových skúšok a podpísaní preberacieho protokolu.

  • skladovanie na stavenisku
  • miestna preprava na stavenisku: z  tohto titulu  sú   kryté  škody

spôsobené dopravou na stavenisku a nehody, ku ktorým tam dôjde a týka sa to dopravných prostriedkov používaných  výlučne na stavenisku.

  • vlastná montáž: tu sú poistené riziká konštrukčných chýb, omylov

pri výpočtoch, riziká montážnych a dielenských nedostatkov. Okrem toho je poistené aj riziko z nedostatočnej dielenskej zručnosti.

  • skúšobná prevádzka pred odovzdaním investorovi:  pod  týmto

pojmom sa rozumie obdobie komplexných skúšok po úplnom zmontovaní celku, nie mechanické skúšky jednotlivých agregátov. Rozlišujeme ,,skúšku na sucho“ (cold testing)  bez suroviny, napr. tlakom a „skúšku  so surovinou“ (hot testing). Nepatrí sem vlastná výroba v garančnej prevádzke, ktorá je predmetom garančného poistenia. Za normálnu dobu skúšobnej prevádzky sa považuje 30 dní a možno ju za prirážku k poistnému predĺžiť.

  • zodpovednosť budovateľa voči tretím osobám: vzťahuje  sa   na

osoby  nezúčastnené na výstavbe budovaného diela a ich majetok. Nerozlišuje sa, či bola škoda spôsobená na ich živote, zdraví alebo majetku.

POISTENIE

Poistenie  patrí   medzi   určité   špeciálne   druhy   prenosu   rizika.Negatívne dôsledky rizika určitej budúcej situácie sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa podmienok poistnej zmluvy kryje tieto straty buď v plnej miere, alebo čiastočne. Firma, ktorá sa poisťuje, platí samozrejme poisťovni určité poplatky, ktoré sa zahŕňajú do jej nákladov ako poistné.

Pri poistení zahraničných rizík, ktoré majú vzťah k medzinárodnej výmene tovaru, dochádza často k zmene rizika, a to zjavnej, postupnej alebo okamžitej. Uvedené zmeny  môžeme spravidla rozdeliť do dvoch skupín:

sťaženie  rizika –  ide  o   skutočnosť,   ktorá   síce   môže    zmeniť

pôvodne predpokladaný priebeh výmeny tovaru, ale nemusí viesť ku škode. Ide napríklad o prípad, keď sa zdrží vykládka tovaru.

vzrast  rizika –  ide  o  rast   rizika   vyvolaný   v  dôsledku  nových

skutočností, napr. rastom cien lodí, tovaru, kumulácie škôd.

Riziká  v poisťovaní môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

obchodno – finančné: vyplývajú z  ekonomických  podmienok  pri

výmene tovarov na zahraničných trhoch, pri realizácii partnerských vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom a hlavne pri doprave vyvážaných a dovážaných tovarov.

Finančné riziká majú osobitnú pozíciu a to hlavne pre zhoršovanie vývoja  ekonomík  jednotlivých štátov a pre znehodnocovanie meny, ktoré vyvoláva inflačný vývoj vo svetovom hospodárstve ako aj v jednotlivých regiónoch. Tieto procesy a ich dôsledky sú faktormi, ktoré neumožňujú vždy reálne predvídať budúci vývoj a s ním súvisiace reálne oceňovanie rizík vo vzťahu k ich poisteniu.

Druhy poistenia

V systéme zahraničného poistenia rozoznávame nasledujúce druhy poistenia:

– dopravné poistenie ( kargo)

– poistenie investičných celkov

– poistenie výstav a veľtrhov

– poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

poistenie zodpovednosti za výrobok

– poistenie špeciálnych rizík

Ďalšie prístupy k znižovaniu rizik

Nasledujúce prístupy majú charakter určitých všeobecných postupov znižovania rizika.  Spočíva v rozčlenení projektu do niekoľkých etáp. Každá nasledujúca fáza je koncipovaná variantne, to znamená, že je pripravených niekoľko variant pokračovania projektu, pričom voľba pokračovania bude závisieť na výsledkoch predchádzajúcej etapy. Prednosťou tohto prístupu je okrem redukcie rizika i skutočnosť, že zmenšuje nároky na finančné prostriedky potrebné v prvej etape realizácie projektu, pretože sa tieto prostriedky rozkladajú do viacerých fáz. Určité nebezpečenstvo však vzniká z toho, že pri značnej výške nenávratne vynaložených nákladov v počiatočných fázach projektu sa často prejavuje určitá tendencia pokračovať v projekte i pri  jeho relatívne malej výnosnosti, resp. malých predpokladoch na úspech.

Vyhýbanie sa riziku

Tento prístup je oprávnený u neprijateľného rizika, kedy realizácia podnikateľskej činnosti by mohla viesť v prípade jej neúspechu k výraznému narušeniu finančnej stability firmy alebo k jej prípadnému úpadku. Na druhej strane systematické vyhýbanie sa rizikovým podnikateľským aktivitám však nemôže zabezpečiť trvalú podnikateľskú prosperitu v náročných ekonomických podmienkach tržnej ekonomiky. Je potrebné prijať určité podnikateľské riziko, pretože vyhýbanie sa riziku je spojené s inými rizikami, a to s nebezpečenstvom straty konkurenčnej schopnosti, a tým aj vyradením firmy z trhu.

Využívanie sily

Ide o spôsob znižovania zraniteľnosti podnikateľskej činnosti či projektu vzhľadom k neistému okoliu a sústreďuje sa na oslabenie či elimináciu vlastných príčin vzniku rizika.

Niektoré z týchto postupov využívajú fakt, že určité vládne či iné orgány a inštitúcie  majú kľúčovú úlohu pri vytváraní podmienok, v ktorých prebieha podnikateľská činnosť.     Možno sem zaradiť aj postupy, ktoré formujú konkurenčné prostredie a umožňujú firme získať dominantné postavenie na trhu (napr. prostredníctvom strategických inovácií, investícií, akvizícií ai.), resp. vytvárajú nové trhy a umožňujú na nich uplatňovať značné konkurenčné výhody. Takéto postavenie získali niektoré firmy uplatnením odvážnych podnikateľských stratégií v správny čas.

Získavanie dodatočných informácií

Táto činnosť ma význam vtedy, ak pri realizácii podnikateľskej činnosti existuje neistota vyvolaná  predovšetkým nedostatočným poznaním určitých procesov  alebo objektov.  Snaha o zníženie neistoty práve získaním ďalších informácií však môže viesť k oddialeniu podnikateľského rozhodnutia, čo môže niekedy vyvolať negatívne dôsledky. Mnohokrát manažér ani nie je schopný vyšší objem informácií spracovať a použiť pri príprave podnikateľskej činnosti.

Vytváranie rezerv

Existencia rezerv umožňuje znížiť, resp. eliminovať vplyv určitých rizík. Rezervy slúžia na kompenzáciu strát, zmenšujú alebo likvidujú následky strát. Od existencie vytvorených rezerv často závisí pravidelný a neprerušovaný priebeh reprodukčného procesu  a toku finančných prostriedkov v budúcnosti.

Vytvorené rezervy podniku umožňujú:

včas reagovať na kvantitatívne zmeny v procese výroby  spôsobené rizikovými faktormi a udalosťami vedome riadiť realizáciu a presadzovanie kvalitatívnych zmien, ktorých výsledky sú rizikové eliminovať citlivosť na poruchy v procese realizácie podnikateľskej činnosti spôsobené rizikovými udalosťami zabezpečovať podmienky pre vyššiu efektivnost.

Napríklad udržiavanie výrobných zásob na úrovni zodpovedajúcej súčasnej situácii na trhu surovín, resp. vytvorenie zásob určitých úzkoprofilových surovín umožňuje preklenúť obdobie  ich okamžitého nedostatku a znížiť tak účinky rizika ich cenových výkyvov.

Transfer rizika

Transfer

Je to presun rizika na iné subjekty, napr. dodávateľov, odberateľov.  Realizuje  sa  rôznymi spôsobmi. Uzatváranie dlhodobých kúpnych zmlúv na dodávky surovín, materiálov a polotovarov za dopredu dohodnutých podmienok.

Tieto podmienky zahŕňajú napr. nákup za pevné ceny alebo ceny kĺzavé, ktoré sú určované v závislosti na predajných cenách výrobkov, ktoré sa z danej suroviny vyrábajú. Tento spôsob redukcie rizika však možno použiť len u ekonomicky slabších dodávateľoch alebo v období, kedy majú na trhu  rozhodujúce slovo kupujúci.

V priebehu celej podnikateľskej činnosti sa spoločnosti dostávajú do veľkého množstva záväzkov, ktoré sú nútené dotiahnuť až do ich konca. Množstvo firiem sa vysporiadava s nimi samovoľne, avšak existuje aj veľa firiem, ktorých daná situácia doženie až k úmyslu likvidácie sro. Pri takýchto úvahách je už potrebné kontaktovanie odborníkov, ktorí sa danou problematikou špecializujú a sú v nej celkovo zainteresovaný

Uzatváranie kontraktov na predaj výrobkov podľa dopredu stanovených podmienok

Jedná sa o podmienky, ktoré sa vzťahujú napr. na objem predaja, predajné ceny.

Tento spôsob znižovania  tržných  rizík možno využiť spravidla len voči  hospodársky slabším odberateľom alebo v období, kedy majú na trhu rozhodujúcu pozíciu predávajúci.

Prenájom výrobného zariadenia alebo iných prostriedkov – leasing

Podnikateľ potrebné zariadenie nenakupuje, ale prenajme si ho, pričom za tento prenájom platí v súlade s uzatvorenou leasingovou zmluvou určité poplatky. Leasingom sa  znižujú  finančné  riziká  príjemcu  leasingu spojené s vlastníctvom daného zariadenia, ktoré vyplývajú z morálneho zastarania, ich malého využitia. Zároveň dochádza k prenosu týchto rizík na subjekt, ktorý leasing poskytuje. Rozsah tohto prenosu však závisí na podmienkach leasingovej zmluvy. Ďalšou výhodou pri využití leasingu je aj zníženie nárokov na počiatočný kapitál, pretože dochádza k rozloženiu nákladov do dlhšieho časové obdobia.

Posun termínov uzavretia kontraktov na určité projekty až do okamžiku znalosti skutočných nákladov. Spravidla sa jedná o projekty technickej povahy – vývoj nových výrobkov a technológií. Účelom je redukcia nákladových rizík a ich presun na zadávateľa kontraktu.

Hedging

Jedná sa o termínové zaisťovanie, ktoré znižuje riziko z cenového pohybu a to uzavretím ďalších kontraktov opačného charakteru.    Umožňuje napr. kompenzovať straty, ktoré vznikli pri predaji určitého tovaru a to ziskom dosiahnutým pri nákupe toho istého tovaru.

Termínové zaisťovanie sa uplatňuje najmä u základných priemyselných surovín, s ktorými sa obchoduje na burzách tovaru nielen ako s okamžitým tovarom, ale aj ako s tovarom, ktorý môže byť dodaný v neskoršom termíne (napr. za 3 mesiace, 6 mesiacov apod.), t.j. formou termínových obchodov.

Flexibilita a delenie rizika

Flexibilitou, čiže pružnosťou podnikateľskej činnosti možno znížiť nepriaznivé dôsledky výskytu predovšetkým rizík tržných, ktoré sú spojené s výkyvmi dopytu, zmenami predajných cien, ale aj rizík spojených s dostupnosťou a cenovou hladinou surovín, materiálov a energií  ako aj mnohých ďalších rizík.

Pružnosť podnikateľskej činnosti výrobného charakteru možno zaisťovať viacerými spôsobmi. K najvýznamnejším patrí voľba výrobného zariadenia či  technológie, ktoré nie sú úzko špecializované, ale majú univerzálny charakter.

Prednosti  univerzality sa v tomto prípade prejavujú v schopnosti:

Zníženie určitých podnikateľských rizík prostredníctvom pružnosti možno dosahovať spravidla len za cenu zvýšených nákladov. Toto zvýšenie vzhľadom k výraznej špecializácii dosahuje priemerne 40%. No aj napriek tomu sa podnikateľom doporučuje, aby bola pružnosť   zabudovaná do každého významnejšieho podnikateľského rozhodnutia, čím bude zaistený významný faktor ich podnikateľského úspechu. Dosiahnutá podnikateľská pružnosť sa prejavuje predovšetkým v skrátení doby, počas ktorej je firma schopná reagovať na zmeny trhu.

Delenie rizika

Pri využití tohto postupu sa riziko rozdeľuje medzi dvoch alebo viacerých účastníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na realizácii konkrétnej podnikateľskej činnosti.

Medzi významné spôsoby ako dosiahnuť delenie rizika patrí tvorba spoločných podnikov. Táto aktivita je často motivovaná znížením rizík spojených s vysoko nákladnými podnikateľskými projektmi. Výhoda vytvorenia spoločného podniku pre realizáciu takého projektu je v tom, že každý z účastníkov má na ňom len taký podiel, v rámci ktorého by strata  v prípade neúspechu neohrozila finančnú stabilitu týchto zúčastnených subjektov. Ďalšia výhoda vyplýva z možnosti využitia špecifických predností jednotlivých účastníkov. Ide napríklad o riadiace, technologické, marketingové postupy. Vytvorenie spoločného podniku sa priaznivo prejaví i pri získavaní potrebných prostriedkov na financovanie podnikateľskej činnosti. Za značné zníženie rizika však platí každý zúčastnený subjekt i znížením potenciálneho zisku, ktorý sa rovnako ako riziko medzi nich rozdeľuje v pomere ich kapitálovej účasti.

Práve  spoločné podniky sa často uplatňujú pri znižovaní rizík spojených s prenikaním na zahraničné trhy. Zahraničná firma, ktorá sa chce uplatniť na trhu v určitom regióne alebo krajine, vytvorí spoločný podnik s niektorým z domácich účastníkov, ktorý  dobre pozná situáciu na tomto trhu a môže svojimi znalosťami špecifických miestnych podmienok prispieť k podnikateľskému úspechu spoločného podniku.

Založenie spoločného podniku však môže mať aj niektoré nepriaznivé dôsledky a môže vyvolávať sekundárne riziká. Jedná sa o ťažkosti, ktoré vyplývajú z odlišného prístupu k riešeniu problémov takého podniku, z odlišností podnikateľských stratégií, štýlu riadenia, pričom  môžu vyústiť až do neúspechu spoločného podniku.

 

POSTUPY ELIMINÁCIE RIZÍK

Riziko vyskytujúce sa v zahraničnom obchode ako aj riziko celej podnikateľskej činnosti nie je pevne dané, ale manažér či podnikateľ  ho môže uplatnením vhodných postupov a opatrení znížiť, alebo vo veľmi výnimočných prípadoch celkom eliminovať. Postupy znižovania rizika sú zamerané na odstránenie alebo elimináciu príčin vzniku rizika a tým aj na zníženie nepriaznivých dôsledkov rizika.

V každom biznise môže nastať situácia jeho poklesu, ktorá môže veľmi znepríjemniť podnikateľskú činnosť, prípadne ju aj úplne zlikvidovať. Inými slovami, každý podnikateľský subjekt sa môže v priebehu výkonu svojej činnosti dostať do rôznych problémov. Niektoré spoločnosti sa s nimi dokážu aj vysporiadať samovoľne, a ostatné dokonca len prostredníctvom pomoci odborníkov, akými sú rôzne firmy, ktoré sa zaoberajú likvidáciou sro. Tieto firmy patrí medzi najväčšie odborníkmi v danej problematike a zaručene každému pomôžu

Prístupy eliminácie rizík môžeme rozdeliť do dvoch skupín na:

Ofenzívne stratégie

Tieto spôsoby redukcie rizika sa sústreďujú na určitú prevenciu rizika. Do tejto skupiny môžeme zaradiť činnosti, cieľom ktorých je pôsobenie na vlastné príčiny vzniku rizika tak, aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu rizikových situácií, ktoré by mali nepriaznivé dôsledky na úspech  realizácie podnikateľského zámeru, resp. aby sa eliminovali rizikové situácie s veľmi nepriaznivými efektmi  alebo aby sa  znížila veľkosť nepriaznivých efektov.

Defenzívne strategie

Do tejto skupiny môžeme zaradiť činnosti, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na znižovanie nepriaznivých dôsledkov spojených s výskytom určitých rizikových situácií. V tomto prípade nepôjde o ovplyvňovanie vlastných príčin vzniku rizika, ale o snahu, aby sa ich účinky na firmu znížili na určitú ekonomicky prijateľnú mieru. Tieto činnosti a postupy majú niekedy charakter nápravných opatrení.

Diverzifikácia

Jej podstatou je rozloženie rizika na čo najväčšiu základňu. Najvýraznejšie zníženie rizika sa dosiahne diverzifikáciou do prvkov a činností, ktoré sú vzájomne nezávislé, pretože tu existuje malá pravdepodobnosť ich súčasného neúspechu. Týmto spôsobom je možné znižovať len riziká, ktoré sú nezávislé na celkovom ekonomickom vývoji. Nazývajú sa nesystematické, jedinečné riziká a  sú špecifické pre jednotlivé firmy a ich projekty, ktoré realizujú. Ich príčinou môže byť vstup nového konkurenta na trh, odchod kľúčových pracovníkov z firmy.

Geografická  diverzifikácia  

Zahŕňa  rozvoj  podnikania v rôznych krajinách alebo regiónoch sveta. Ak firma vlastní a prevádzkuje závody v rôznych krajinách, existuje len minimálne nebezpečenstvo, že dôjde k súčasnému zhoršeniu podmienok tak, aby sa všetky závody stali stratové. Znižuje napríklad riziká politické a kurzové.

Diverzifikácia z  hľadiska  zákazníkov  a  odberateľov Eliminuje nebezpečenstvo, ktoré pre podnik vzniká z jednostrannej orientácie na určitého odberateľa jeho výrobkov, alebo skupinu týchto odberateľov. Umožňuje znížiť  tržné  riziká, ktoré vyplývajú  zo straty rozhodujúceho zákazníka alebo odbytovej cesty.

Dodávateľská  diverzifikácia

Znižuje  nebezpečenstvo,  ktoré  pre podnik vyplýva z výraznej závislosti na monopolných dodávateľoch základných surovín, materiálov, komponentov. Umožňuje znížiť riziká vyplývajúce  zo zlyhania či monopolného správania rozhodujúceho dodávateľa.

Výrobná  diverzifikácia

Ide o rozširovanie  výrobného  programu tým, že do výrobného sortimentu sú zaraďované výrobky rôznej povahy a zamerania tak, aby dôsledky poklesu dopytu po jednom produkte  či skupine produktov boli kompenzované zvýšením dopytu po inej skupine produktov. Výrobnú diverzifikáciu môžeme uskutočňovať nasledujúcimi dvoma spôsobmi:

horizontálna  diverzifikácia  – znamená   rozširovanie  výrobného

programu o ďalšie výrobky rôznej povahy.

 

Inflačné riziko a právne riziká

Predstavuje možnosť, že podnikateľský subjekt utrpí  stratu  alebo dosiahne zisk v  dôsledku inflačného vývoja.  Typickým príkladom  je ovplyvňovanie  úverových vzťahov, pri ktorých práve v dôsledku  inflačného  vývoja  príslušnej  meny veriteľ stráca tým, že pri nezmenenej nominálnej čiastke nezískava ekvivalent pôvodne poskytnutej hodnoty dlžník na druhej strane získava tým, že v reálnej hodnote spláca menej oproti predpokladu.

Inflačné riziko

Inflačné riziko má významný vplyv na vývoj štruktúry ekonomiky jednotlivých  krajín  a   prináša  so  sebou  závažné  sociálne Čítať viac

Osobitné druhy rizik

Spočíva v zmenách výmenných kurzov medzi menami zmluvných partnerov, prípadne medzi domácou menou a treťou menou, v ktorej má byť záväzok vyrovnaný. Zmeny menových kurzov môžu mať kladný, alebo záporný vplyv na predpokladaný výsledok, t.j. môže dochádzať ku kurzovým stratám, ale aj ku kurzovým ziskom.

Predvídanie menového vývoja je veľmi obtiažne, pretože mnohokrát nie je len výsledkom vývoja ekonomických faktorov, ale v niektorých situáciách predovšetkým faktorov neekonomických, ktorých intenzita a smer pôsobenia sa v budúcnosti nedá predvídať. Na kurzové výkyvy pôsobia predovšetkým tieto činitele:

Ekonomické faktúry

Čítať viac