Poistenie zodpovednosti za výrobok

Zodpovednosť za výrobok

Toto poistenie kryje škodu, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s dodaním chybného výrobku alebo chybne  vykonanou činnosťou, ktorú si poistený objednal, pokiaľ škoda vznikla zlou kvalitou dodanej veci alebo objednanej činnosti.

Je nutné uviesť, že za chybný sa považuje výrobok, ktorý nezabezpečuje alebo neposkytuje bezpečnosť, ktorú je jeho užívateľ oprávnený očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane návodu na používanie, údržbu  a celkové zaobchádzanie aké možno rozumne očakávať u takého výrobku i s ohľadom na dobu kedy bol výrobok  daný do obehu.

Pokiaľ ide o okruh poistených možno povedať, že ide o poistenie kohokoľvek vo vzťahu k tretím osobám, ktorým je poistený podľa zákona povinný poskytnúť odškodnenie. Rovnako ide o poistenie distribútorov všetkého druhu, dovozcov, veľkoobchodníkov, ako i osôb, ktoré vykonávajú opravy, úpravy výrobkov a prenajímajú tovar.

Súčasťou výrobku je  aj obal a tzv. prezentácia výrobku, ktorá zahŕňa návod na používanie a údržbu, a tiež  štítky na strojoch. Všetky tieto údaje musia byť v súlade so skutočnosťou a musia byť jasné a zrozumiteľné. Akýkoľvek rozpor so skutočnosťou sa môže stať základom pre vznik nároku na  náhradu škody, prípadne i trestného konania pre podvod.

Platnosť poistenia sa môže dojednať pre:

– výrobky vyrobené a predané v dobe platnosti poistenia

– výrobky vyrobené skôr, ale ktoré spôsobili poistnú udalosť v čase platnosti poistenia

poistné udalosti, ktoré nastanú po ukončení platnosti, musí byť však dohodnutá doba, počas ktorej má mať poistenie ešte účinnost. Mimoriadnym rizikom, ktoré je možné poistiť s následným zvýšením poistného, je poistenie nákladov súvisiacich so stiahnutím výrobku z obehu po zistení, že má nebezpečnú konštrukčnú chybu, ktorá sa preukázala pri jeho používaní.

 

Neľútostná konkurencia

Už v roku 2006 plánuje Skype dosiahnuť tržby 200 miliónov dolárov. Aby sa mu to podarilo, bude sa musieť o zákazníkov pobiť v tvrdom konkurenčnom boji. Jeho hlavným nepriateľom je ďalší priekopník internetovej telefónie americký podnik Vonage Holdings. Pôsobí v USA, Kanade a vo Veľkej Británii, no plánuje ďalšiu expanziu. Dva a pol roka po založení podnik získal platiaceho zákazníka. Osud Skypu vyvolal špekulácie aj o budúcnosti Vonage. Časopis Forbes zaradil podnik do prvej päťky najzaujímavejších akvizičných cieľov na získanie technológie VoIP. Služba internetového telefonovania môže byť vhodnou nadstavbou pre e-mailového Čítať viac

Poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

Poistenie vývozných úverov

Poistenie vývozných úverov je typickým poistením finančnej straty. Pojem vývozný úver zahŕňa platobnú podmienku, pri ktorej nastáva v priebehu plnenia obchodu okamžik, kedy vývozná organizácia alebo v jej zastúpení inkasné miesta nedisponujú ani tovarom, ani peňažnou protihodnotou za tento tovar. Ide vlastne  o poistnú ochranu obchodných pohľadávok alebo finančných záväzkov proti stratám z ich nedobytnosti, čím je určitou formou podpory vývozu.

Aj tým najväčším podnikom sa stáva, že počas ich „biznis“ činnosti vykonajú rozhodnutia, ktorými môžu byť aj samotná likvidácia sro. Dôvody sú väčšinou rôzneho charakteru a vyplývajú z niekoľkých faktorov, ktoré so sebou nesú ťažobu odchodu z podnikateľského trhu, alebo sa jedná len o pocit vytvorenie nového druhu zárobkovej činnosti

Takže poistenie exportného úveru možno vymedziť ako právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, na základe ktorého sa poisťovňa za poplatok zaväzuje odškodniť poisteného za straty, ktoré utrpel v dôsledku nezaplatenia zo strany dlžníka, ktorému dodal tovar alebo iné majetkové hodnoty a poskytol mu pritom úver.

Poistenie dokumentárnych obchodov (dokumentárneho inkasa) sa poisťuje spolu s úverovým poistením. Rovnako ide o úhradu finančnej ujmy, ktorá však vznikla v súvislosti s neprevzatím dodávateľských dokumentov a tým aj tovaru  odberateľom, a odmietnutím ich preplatenia pri platobnej podmienke – inkaso proti dokumentom.

Môže ísť o tieto platobné podmienky:

  1. platba v hotovosti proti odovzdaniu dispozičných dokumentov:

poistná udalosť nastáva vtedy, keď je tovar riadne dodaný, dokumenty sú predložené banke kupujúceho a ten ich odmietne prevziať a preplatiť. Zároveň začnú nabiehať náklady za skladovanie, náklady spojené s opatreniami na získanie nového zákazníka, prípadnej zľavy na tovare, náklady na dopravu do nového miesta určenia alebo na vrátenie zásielky späť k dodávateľovi. Ak sa však zásielka vráti späť k dodávateľovi, končí povinnosť poistiteľa hradiť ďalšie straty ako napr. nepredajnosť tovaru, pokles jeho ceny.

  1. inkaso proti akceptácii zmenky: tu nastane poistná udalosť  buď

odmietnutím prijatia dokumentov s vyvolaním nákladov ako pri prvej platobnej podmienke, alebo kupujúci síce dokumenty prevezme, akceptuje zmenku na fakturovanú hodnotu, ale pri jej splatnosti sa stane insolventným, a tým vznikne strata z titulu platobnej neschopnosti. Ide o kombináciu úverového poistenia a dokumentárneho inkasa a preto sa tieto straty poisťujú za rovnakých sadzieb ako úverové poistenie.

Vedenie ľudí a kontrola

Priame vedenie spolupracovníkov a podriadených tvorí hlavnú náplň činnosti všetkých manažérov. Schopnosť efektívne viesť iných, predstavuje jednu z rozhodujúcich kompetencií manažéra. Vodcovstvo býva popisované ako vplyv, či umenie takého ovplyvňovania ľudí, aby sa snažili ochotne a s nadšením dosahovať ciele, ktoré pred nimi stoja. „Je to sociálny proces ovplyvňovania činnosti jednotlivcov alebo skupín, ktorého výsledkom je dobrovoľná spoluúčasť uvažovaných osôb na dosahovaní stanoveného cieľa“.

Vedenie ľudí

Čítať viac

Podnikanie v telekomunikáciách

Najväčšie podniky IT sveta

Podniky Microsoft, eBay, Yahoo! a Google, ktoré v minulosti nemali s telefonovaním nič spoločné, budú možno konkurovať tradičným telefónnym operátorom. Vstupujú totiž  do rýchlorastúceho podnikania internetového telefonovania. Na rozdiel od bežných telefonických hovorov je hlas pri VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonovaní prekonvertovaný na dáta a následne odoslaný cez internet. Poskytovatelia hlasových služieb majú s touto technológiou porovnaní s klasickými telekomunikačnými operátormi nižšie náklady a spotrebitelia v kombinácií s pomerne nízkou reguláciou zasa lacnejšie služby. Prísľuby nižších cien u zákazníkov zaberajú. Podľa celosvetovej štatistiky spoločnosti Point Topic vzrástol v roku 2005 počet piatich používateľov služieb Čítať viac

Plánovanie, rozhodovanie

Každý podnikateľ si musí urobiť jasnú predstavu o tom, v akom odbore chce podnikať, ako si predstavuje svoje podnikanie a aké výsledky, vrátane finančných, chce dosiahnuť. Musí teda uvažovať smerom do budúcnosti – musí plánovať. Jednou zo základných funkcií manžmentu je proces cieľov podniku, stanovenia prostriedkov na ich dosiahnutie a spôsobov, ktoré umožnia ciele splniť, nazývaný plánovanie. Ciele podniku musia byť vymezené vecne, merateľne a zároveň časovo ohraničené. Je ich možné splniť pomocou pracovných, materiálových, kapacitních a peňažných prostriedkov. Úlohou plánovania a rozhodovania manažéra je, čo najdôkladnejšie stanoviť dosiahnutie stanovených cieľov, aby bol očakávaný výsledok čo najefektívnejší. Čítať viac

Odvetvie stavebnej projekcie

Stavebná projekcia

V odvetví stavebnej projekcie pôsobí niekoľko desiatok až stoviek podnikov. Typickou právnou formou sú spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti, mnohé majú miestny a regionálny význam a pracujú len s dvomi až piatimi zamestnancami. V rebríčkoch a prehľadoch sa uvádza zhruba 20 najvýznamnejších projekčných a inžinierskych podnikov zoradených podľa tržieb, ktoré sa venujú najmä projektovaniu pozemných stavieb, diaľnic ciest a mostov, vodných diel a priemyselných prevádzok. Spomedzi nich boli vybrané podniky, ktoré dominujú odvetviu, pretože sa podieľajú na tržbách odvetvia približne 80 %.

Naftoprojekt, s. s r. o., Poprad mal v hodnotenom roku obrat 900 mil. Sk. a zamestnával 300 pracovníkov. Jeho hlavnou Čítať viac

Dopravné poistenie a poistenie investičných celkov

Poskytuje finančné náhrady za fyzické straty, ktoré vznikli na poistených zásielkach. Poistené sú len vecné škody, teda straty, ktoré vznikli fyzickým zničením, alebo poškodením poistenej veci.

Dopravné poistenie okrem toho kryje len tri druhy majetkovej ujmy:

  • zachraňovacie náklady – sú  spojené  s opatreniami na odvrátenie

hroziacej škody, alebo sú to náklady vynaložené na zábranu zväčšenia rozsahu škody, ktorá už vznikla na poistenej veci (oprava obalu, vysušenie namočeného tovaru). Poisťovne ich hradia len v tom prípade, ak boli vynaložené na nutné a účelné opatrenia a to aj vtedy, keby neboli úspešné. Škoda na zásielke sa hradí len do maximálnej výšky poistnej sumy, ale zachraňovacie náklady sa hradia aj nad poistnú sumu za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky o ich účelnosti, úmernosti a nutnosti.

  • zisťovacie náklady  –  na   uplatnenie    nároku   na   náhradu   za

vzniknutú škodu je potrebné predložiť poisťovni doklady o príčine, rozsahu, okolnostiach a výške vzniknutej škody. Tieto skutočnosti zisťuje havarijný komisár, ktorý vyhotoví havarijný certifikát. Náklady spojené s vystavením tohto dokladu nesie poisťovňa.

Poisťovňa nehradí náklady, ktoré vznikli zisťovaním rozsahu škody vzniknutej v dôsledku nepoisteného rizika, avšak aj v tomto prípade hradí náklady havarijného komisára.

  • príspevok k spoločnej havárii – povinnosť náhrady z  tohto titulu

vyplýva pre vlastníka prepravovaného nákladu z inštitúcie spoločnej havárie, ktorá môže byť vyhlásená len počas riečnej a námornej prepravy tovaru.

Poistenie investičných celkov

Ide tu v podstate o poistenie dopravy investičných celkov a ich výstavby. Vzhľadom k ich vysokej hodnote a dĺžke splatnosti pri budovaní, treba venovať veľkú pozornosť už prípravnej fáze vypracovania kontraktu. To znamená, že ešte pred začatím rokovania o podmienkach kontraktu, budú konzultované názory odborníkov z oblasti výroby, obchodnej činnosti, financovania, dopravy a poistenia, pričom účasť technikov a právnikov je samozrejmá.

Časová platnosť tohoto poistenia začína zložením materiálu a zariadenia dopravného prostriedku na stavenisko a trvá až do odovzdania investičného celku kupujúcemu, a to po ukončení prevádzkových skúšok a podpísaní preberacieho protokolu.

  • skladovanie na stavenisku
  • miestna preprava na stavenisku: z  tohto titulu  sú   kryté  škody

spôsobené dopravou na stavenisku a nehody, ku ktorým tam dôjde a týka sa to dopravných prostriedkov používaných  výlučne na stavenisku.

  • vlastná montáž: tu sú poistené riziká konštrukčných chýb, omylov

pri výpočtoch, riziká montážnych a dielenských nedostatkov. Okrem toho je poistené aj riziko z nedostatočnej dielenskej zručnosti.

  • skúšobná prevádzka pred odovzdaním investorovi:  pod  týmto

pojmom sa rozumie obdobie komplexných skúšok po úplnom zmontovaní celku, nie mechanické skúšky jednotlivých agregátov. Rozlišujeme ,,skúšku na sucho“ (cold testing)  bez suroviny, napr. tlakom a „skúšku  so surovinou“ (hot testing). Nepatrí sem vlastná výroba v garančnej prevádzke, ktorá je predmetom garančného poistenia. Za normálnu dobu skúšobnej prevádzky sa považuje 30 dní a možno ju za prirážku k poistnému predĺžiť.

  • zodpovednosť budovateľa voči tretím osobám: vzťahuje  sa   na

osoby  nezúčastnené na výstavbe budovaného diela a ich majetok. Nerozlišuje sa, či bola škoda spôsobená na ich živote, zdraví alebo majetku.

Bez duplicít a efektívne

Slovakofarma

Slovakofarma a Léčiva bývali na domácich trhoch generických prípravkov vedúcimi hráčmi. V súčasnosti sú výrobnými závodmi skupiny. Ich produkcia prešla značnými zmenami. Čiastočne na príkaz protimonopolných orgánov. Zároveň sa odstránili výrobné duplicity a využili sa silné stránky oboch podnikov. V pražskej, ako aj v hlohovskej fabrike pribudol aj nový sortiment. V Hlohovci spustili v polovici roku 2004 produkciu mäkkých želatínových kapsúl za vyše 120 miliónov korún. Vysoké investície ohlásil podnik aj v roku 2005. Investuje do nových technológií, energetiky, do zefektívnenia procesov aj do ekológie. Pokračuje tiež mierne znižovanie Čítať viac

Manažment ako riadenie podniku a štruktúra podnikového manažmentu

V riadení malých i veľkých podnikov, bez ohľadu na oblasť podnikania, pri vedení obchodu, nemocnice, či reklamnej agentúry, v štátnej správe, pri vedení futbalového oddielu, proste čohokoľvek, kde výsledok nezávisí len na jednotlivcovi, ale od toho, ako dobre sa darí dosahovať vytýčené ciele s pomocou iných ľudí, môžeme hovoriť o manažmente.

Pojmom manažment je niekedy označovaná skupina ľudí, ktorí vykonávajú riadiace funkcie, sú teda manažérmi.

Manažment ako skupina ľudí, ich úlohy a funkcie manažmentu

Čítať viac