Topvar – stratégia

Tretí podnik v odvetví Topvar, a. s. ako aj štvrtý najväčší pivovar Steiger sa rozhodli, že väčšiu časť dane premietnu do cien a menšiu časť zvýšenej dane zoberú na seba. Topvar v roku 2004 znížil výrobu o 15 % na 570 tisíc hektolitrov, Steiger sa zmenšil o pätinu na zhruba 175 tisíc hektolitrov. Steigeru to však paradoxne pomohlo k vyššej ziskovosti, keďže po znížení produkcie pod dvestotisíc hektolitrov už mohol využívať zvýhodnenú daň pre malé pivovary, a tak rok 2004 uzatvoril so ziskom zhruba 20 miliónov korún. Nateraz zvažuje, že až do oživenia trhu zostane pod hranicou výroby dvestotisíc hektolitrov a využije zvýhodnenú daň, no dlhodobo má ambíciu rásť.

Predstavitelia pivovarov sa zhodli, že uhrádzanie zvýšenej spotrebnej dane museli zohľadniť aj v utlmení dlhodobo výrazných Čítať viac

Kategorizácia investičných projektov

V záujme ekonomického rozvoja SR boli stanovené preferencie poskytovania štátnej pomoci pre investície do špecifických oblastí. Tieto preferencie sú v súlade s Národnou stratégiou podpory priamych zahraničných investícii, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie percento pomoci odvetviam hospodárstva, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenskej republiky (služby s vysokou pridanou hodnotou – vývojové a IT softwarové centrá a pod.) a naopak obmedzuje pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky menej atraktívne (montáž, distribučné centrá a pod.).

Na základe týchto skutočností boli investičné projekty rozdelené do troch základných typov:

 • typ A
  • spracovateľský priemysel: investičné Projekty zavádzajúce novú výrobu a montáž komponentov ako aj finálnych produktov, príp. opravy.
  • distribučné a logistické centrá: centralizované spracovanie v oblasti obslužných činností
 • typ B
  • strategické investície v high-tech sektoroch so sieťovými externalitami (informačné a komunikačné technológie – ICT, biotechnológie, nanotechnológie, atď.) ide o projekty, ktoré výrazne prispejú k rozvoju high-tech sektorov, v ktorých dochádza k sieťovým externalitám (t.j. situácia, keď produktivitu daného subjektu zvyšuje blízkosť iných subjektov alebo firiem, univerzít, výskumných inštitúcií a pod., prípadne kde prítomnosť daného subjektu zvyšuje produktivitu v iných podnikoch) Ide najmä o sektory s vysokým technologickým komponentom, ako napr. informačné technológie, nanotechnológie a biotechnológie
  • centrá strategických služieb: centrá zdieľaných služieb (centralizácia podporných činností ako napr., ľudské zdroje, ICT, predaj, a pod.), zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, call centrá (centrá zabezpečujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu)
 • typ C
  • výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technologického rozvoja: výskumná a vývojová činnosť, ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou činnosť, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré zabezpečia významné zlepšenie existujúcich výrobkov, procesov a služieb.

Charakteristika, stratégia a ciele podniku

Z ekonomického hľadiska je podnik ekonomický právny subjekt, právnická osoba, ktorá premieňa vstupy inputy (práca, pôda, kapitál) na výstupy outputy (tovary a služby) za odmenu. Zmyslom existencie podniku je splnenie vytýčených cieľov, uspokojenie potrieb tretích osôb (spotrebiteľov), ale aj zamestnancov a vlastníkov a hlavne dosahovanie zisku.

Spoločenská zodpovednosť podnikov

Čítať viac

POISTENIE

Poistenie  patrí   medzi   určité   špeciálne   druhy   prenosu   rizika.Negatívne dôsledky rizika určitej budúcej situácie sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa podmienok poistnej zmluvy kryje tieto straty buď v plnej miere, alebo čiastočne. Firma, ktorá sa poisťuje, platí samozrejme poisťovni určité poplatky, ktoré sa zahŕňajú do jej nákladov ako poistné.

Pri poistení zahraničných rizík, ktoré majú vzťah k medzinárodnej výmene tovaru, dochádza často k zmene rizika, a to zjavnej, postupnej alebo okamžitej. Uvedené zmeny  môžeme spravidla rozdeliť do dvoch skupín:

sťaženie  rizika –  ide  o   skutočnosť,   ktorá   síce   môže    zmeniť

pôvodne predpokladaný priebeh výmeny tovaru, ale nemusí viesť ku škode. Ide napríklad o prípad, keď sa zdrží vykládka tovaru.

vzrast  rizika –  ide  o  rast   rizika   vyvolaný   v  dôsledku  nových

skutočností, napr. rastom cien lodí, tovaru, kumulácie škôd.

Riziká  v poisťovaní môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

obchodno – finančné: vyplývajú z  ekonomických  podmienok  pri

výmene tovarov na zahraničných trhoch, pri realizácii partnerských vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom a hlavne pri doprave vyvážaných a dovážaných tovarov.

Finančné riziká majú osobitnú pozíciu a to hlavne pre zhoršovanie vývoja  ekonomík  jednotlivých štátov a pre znehodnocovanie meny, ktoré vyvoláva inflačný vývoj vo svetovom hospodárstve ako aj v jednotlivých regiónoch. Tieto procesy a ich dôsledky sú faktormi, ktoré neumožňujú vždy reálne predvídať budúci vývoj a s ním súvisiace reálne oceňovanie rizík vo vzťahu k ich poisteniu.

Druhy poistenia

V systéme zahraničného poistenia rozoznávame nasledujúce druhy poistenia:

– dopravné poistenie ( kargo)

– poistenie investičných celkov

– poistenie výstav a veľtrhov

– poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

poistenie zodpovednosti za výrobok

– poistenie špeciálnych rizík

Zentiva – úspešná značka za dva roky

Zentiva je moderná a dynamická farmaceutická skupina, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a marketing značkových ekvivalentov. Má dominantnú pozíciu na českom   a slovenskom trhu a je jedným z hlavných dodávateľov farmaceutík v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života občanov poskytovaním vysoko kvalitných liekov a služieb cenovo dostupných pre každého. Neúnavne sa snaží zabezečiť dlhší, zdravší a spokojnejší život svojich zákzníkov. Podnik je partnerom zdravotníkov a špičkových liečebných inštitúcií. Česká republika, Slovenská republika, Poľsko a Ruská federácia sú najdôležitejšími trhmi skupiny Čítať viac

Poskytovanie príspevku na novovytvorené pracovné miesta

Príspevok na novovytvorené pracovné miesta je možné Investorovi poskytnúť v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu mzdových nákladov za obdobie maximálne 2 rokov a to na každé pracovné miesto vytvorené v súvislosti s realizáciou projektu do 5 rokov od začatia realizácie projektu, maximálne však do 3 rokov odo dňa ukončenia investície do projektu. Príspevok na novovytvorené pracovné miesto môže byť poskytnutý maximálne v nižšie stanovenej výške, pričom Investor je zároveň povinný novovytvorené pracovné miesto udržať po dobu najmenej 5 rokov od okamihu jeho vytvorenia

Intenzita maximálnej výšky príspevku na novovytvorené pracovné miesta bude závisieť od miesta realizácie projektu na území Slovenskej republiky a typu projektu.  Vo všetkých prípadoch bude poskytnutá pomoc maximálne do výšky 30 % mzdových nákladov ročne na každé vytvorené pracovné miesto, pričom v každom prípade bude stanovená maximálna absolútna výška pomoci na jedno pracovné miesto. Pomoc bude udeľovaná nasledovne:

zelená a žltá zóna: príspevok bude poskytovaný pri  typoch projektov A a B, pričom minimálne 30 % zamestnancov bude prijatých z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie.  Maximálna absolútna výška pomoci na jedno pracovné miesto je 125 tis. Sk Ak bude zo zamestnancov prijatých z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie minimálne 10 % znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, maximálna výška príspevku na každé takéto pracovné miesto je 150 tis. Sk. V prípade realizácie Projektov A a B v okresoch s priemernou evidovanou mierou nezamestnanosti viac ako 20% a splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je maximálna absolútna výška príspevku na jedno pracovné miesto 200 tis. SK.

červená zóna: príspevok bude poskytovaný iba  pri type projektu B, pričom minimálne 10 % zamestnancov bude prijatých z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Maximálna absolútna výška príspevku na jedno pracovné miesto je 100 tis. Sk.

Pri projektoch typu C príspevok na novovytvorené pracovné miesta bude poskytovaný najviac vo výške 30 % mzdových nákladov ročne na každé vytvorené pracovné miesto. Maximálna absolútna výška pomoci na jedno pracovné miesto je 200 tis. SK.

Poskytovanie daňovej úľavy

Investorovi sa bude poskytovať štátna pomoc výlučne len vo forme daňovej úľavy, t.j. Investor nebude požadovať poskytnutie štátnej pomoci prostredníctvom iných foriem regionálnej pomoci stanovených v bode 5. a súčasne nebude požadovať poskytovanie pomoci na vzdelávanie týchto pravidiel.  Daňová úľava môže byť v takomto prípade poskytnutá Investorovi vo výške rovnajúcej sa 1,1 násobku maximálnych limitov.

Poskytovanie príspevku na vzdelávanie zamestnancov

Príspevok na vzdelávanie zamestnancov  je možné Investorovi poskytnúť v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu oprávnených nákladov spojených so všeobecným a špecifickým vzdelávaním zamestnancov Investora v súvislosti s projektom.

Všeobecné vzdelávanie: pomoc môže dosiahnuť 60 %  z Oprávnených nákladov zamestnávateľa (resp. 55% pre Bratislavský región), a  70 % ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (resp. 60 % pre Bratislavský región). Príspevok na všeobecné vzdelávanie na jedného zamestnanca nemôže prekročiť maximálne limity.

Množstvo podnikateľov si na začiatku svojho „biznisu“ neuvedomí ako veľké je množstvo rizík, ktoré sú s danou činnosťou spojené. Tieto riziká môžu byť vyvolané z viac činností v celkovom danom procese riešenia podnikateľské problematiky, alebo môžu byť náhodné a v oboch prípadoch môžu viesť až k likvidácii sro. Pri tomto spôsobe ukončenie podnikania je však dôležité (v každom záujme podnikateľa) aby bol zastúpený skupinou odborníkov, nakoľko tento proces je časovo náročnejšia a vyžaduje informovanosť a zorientovanost v danej problematike likvidácie sro.

Empirizmus

V americkom manažmente je veľmi rozšírený empirický prístup, založený na analýze, zhodnotení a zovšeobecnení kladných i záporných skúseností manažérskej praxe. Najvýznamnejším empirikom po 2. svetovej vojne je Peter Drucker, ktorý viac ako 40 rokov výrazne ovplyvňuje manažérske myslenie. Je pre neho charakteristický široký záber skúmania a rozpracovania praktických otázok manažmentu. Po prvýkrát formuloval svoju koncepciu manažmentu ako umenia a ako súboru poznatkov na riadenie podnikovej činnosti. Podľa neho všetci manažéri musia vykonávať 5 základných činností: Čítať viac

ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA PODNIKU

Pivovarníctvo na Slovensku pod ťarchou spotrebnej dane

Výrobcovia piva na Slovensku predpokladali, že spotreba piva dostane od začiatku nového milénia rastový trend. Tomu prispôsobili aj investície, ktoré sa v jednotlivých podnikoch pohybovali od niekoľkých stoviek až po miliardy korún. Dosiahnutie rastových cieľov by mali podporiť masívne marketingové kampane. Výrobcovia sa domnievali, že veľké objemy predaja zabezpečia dostatočnú rentabilitu aj pri nízkej cene. Zvýšenie spotrebných daní z piva v roku 2003 bolo však sklamaním. Ostré protesty pivovarov proti daniam vypukli hneď v lete 2003 ešte pred ich zmenou. Niektorí pivovarníci už v predstihu vyslovili obavu, že spotreba klesne o viac ako pätinu a prevádzky sa začnú zatvárať. Zatiaľ to v dvoch prípadoch urobil iba Heineken a celoslovenská výroba sa pri porovnaní Čítať viac

Kritériá oprávnenosti výdavkov

Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z národných verejných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov ESF, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov regionálnej alebo miestnej samosprávy, môžu byť hradené len oprávnené výdavky.

Aby bol výdavok považovaný za oprávnený, musí spĺňať nasledovné základné kritériá:

 1. Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok sa musí jednoznačne týkať aktivity projektu a musí byť vynaložený v období realizácie projektu, nie pred alebo po schválenom období trvania projektu. Schválené obdobie trvania projektu je uvedené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a konečným prijímateľom/príjemcom pomoci.
 2. Účel výdavku – výdavok musí byť vynaložený na aktivitu v súlade s obsahovou stránkou projektu, musí byť relevantný k projektu a musí byť plne v súlade s cieľmi projektu a schváleným rozpočtom.
 3. Typ výdavku – výdavok musí prispievať k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu.
 4. Zdravé finančné riadenie výdavkov – musia byť splnené zásady správneho a efektívneho finančného riadenia a musí byť zaručená dokázateľnosť a hospodárnosť využitia prostriedkov.
 5. Evidencia výdavkov – výdavky projektu musia byť zaznamenané v účtovnej evidencii konečného prijímateľa/príjemcu pomoci a musia byť presne identifikovateľné a overiteľné na základe originálov účtovných dokladov uložených u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci.

Oprávnené výdavky

 1. Personálne náklady –náklady na:
 • riadiaci personál (napr. koordinátor, manažér projektu),
 • odborný personál vrátane školiteľov
 • obslužný personál (napr. administratívny pracovník, účtovník, mzdový účtovník, osoba vykonávajúca verejné obstarávanie, správca siete, údržbár) podieľajúci sa na realizácii projektu, pričom za oprávnené na tieto účely je považovaná:
 1. Náklady cieľových skupín
 • cestovné, stravné a náklady na ubytovanie vrátane internátneho ubytovania
 • výdavky na starostlivosť o závislé osoby (napr. príspevok na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení z dôvodu účasti osoby zaradenej do kategórie cieľovej skupiny na vzdelávacom programe, resp. prípravy pre trh práce;
 • náhrada mzdy vrátane zákonom stanovených odvodov – ak školiaca aktivita zamestnancov v rámci projektu ESF prebieha počas pracovnej doby, potom sa považuje čas strávený na školení, ako čas strávený na pracovisku.
 1. Ostatné náklady

o náklady súvisiace so šírením informácií/publicitou daného projektu

o náklady na školiaci materiál

o náklady na publikácie

o náklady na preklady a tlmočenie

o náklady na monitorovanie a hodnotenie projektu

o finančné, bankové a právne poplatky

o nákup zariadenia, vybavenia, nábytku, príslušenstva.

Neoprávnené výdavky

Za všeobecne neoprávnené výdavky spolufinancované z ESF považujeme nasledovné kategórie výdavkov:

 • Subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania hodnoty a subdodávky, pri ktorých je platba stanovená ako percentuálny podiel na celkových nákladoch činnosti
 • Debetné úroky
 • Poplatky pri finančných transakciách
 • Kurzové prirážky a kurzové straty
 • Čisto finančné výdavky
 • Pokuty, finančné penále, výdavky na súdne spory
 • Nákup použitého zariadenia
  POZN.: Odpisy takéhoto zariadenia sú oprávnené, ale len počas trvania projektu.
 • Nákup nezastavanej pôdy
 • Nákup nehnuteľnosti
  POZN.: Odpisy budovy sú oprávnené, ale len počas trvania projektu.
 • Realizácia nových stavieb a technického zhodnotenia stavieb vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie.
 • DPH nárokovateľná na vrátenie
 • Výdavky spojené s bankovou zárukou
 • Náklady spojené s leasingovou zmluvou
 • Financovanie prevádzkového kapitálu firiem
 • Faktoring – finančný vzťah medzi výrobcom (dodávateľom) a faktoringovou spoločnosťou (faktor), ktorá odkupuje pohľadávku výrobcu za dodaný tovar a služby, v súvislosti s tým vykonáva inkaso faktúr a vedie pre dodávateľa účtovníctvo, sleduje poskytovanie úverov a vymáha splatné preddavky, berie na seba riziko neuhradených pohľadávok a pod.
 • Financovanie strát z hospodárskej činnosti
 • Telekomunikačné poplatky na nákup a prevádzku mobilných telefónov.

Biznis je v istej oblasti veľkým rizikom. Ak sa však nepodarí dané riziko odstrániť včas, u takýchto podnikateľských subjektov nastáva situácia, zaoberať sa likvidovanej sro. Aj v takomto procese však nastáva bod, kde je potrebné dodržať niekoľko dôležitých zásad s ktorými Vám vie poradiť len odborníci, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.

Manažment a jeho pojmové vymedzenie

Pojem manažment možno chápať a interpretovať v štyroch významoch. Manažment ako proces, profesia, vedná disciplína a umenie.

Manažment ako proces vyjadruje skutočnosť, že manažment je praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa. Manažment v tomto zmysle je dynamický proces, ktorý sa začína definovaním cieľov, pokračuje ich realizáciou až po kontrolu. Ide o neprestajne sa opakujúci cyklus činností.

Manažment ako profesia sa traduje od obdobia, ktoré je známe pod názvom „manažérska revolúcia“. Ide o obdobie od polovice Čítať viac