DAŇE

Charakteristika

Daň je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.“

Podnikanie na slovenskom trhu ako väčšina z nás vie, nie je zrovna najľahšiu činnosťou vzhľadom aj na nastavené menej priaznivé podmienky. V prípade ak sa konateľ spoločnosti rozhodne o likvidáciu sro už z akéhokoľvek dôvodu, správnym riešením je obrátenie sa na špecialistov, ktorí sa danou problematikou zaoberajú. Takýmto spôsobom získajú istotu a prístup odborníkov, ktorí likvidáciu vykonajú.

Dane platné na Slovensku

Čítať viac

Kto je osobou povinnou platiť DPH v SR

Povinnosť platieb DPH

platiteľ DPH, ktorý dodáva tovar alebo službu,

platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre DPH (neplatiteľ) z titulu nadobúdania tovarov z iných členských štátov a ak jej osoba registrovaná pre DPH z iného členského štátu dodala niektorú z uvedených služieb: intrakomunitárnu prepravu tovaru, jej sprostredkovanie, doplnkovú službu pri intrakomunitárnej preprave tovaru, jej sprostredkovanie, službu ocenenia hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku,

Čítať viac

Registrácia na DPH

Registrácia DPH

Povinnosť registrácie vznikne zdaniteľným osobám (podnikateľom) slovenským a zahraničným, ktoré majú v SR prevádzkareň (personálne a majetkové vybavenie) v prípade, ak za predchádzajúcich najviac 12 kalendárnych mesiacov dosiahli obrat 1 500 000 Sk (uvedenú hodnotu môžu dosiahnuť aj za menej ako 12 mesiacov). Obrat podľa uvedeného sa sleduje od 1. 5. 2004, t. j. od účinnosti zákona č. 222/2004 Z. z. Žiadosť o registráciu sa podáva miestne príslušnému DÚ do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí obratu.

Čítať viac

Radikálne zjednodušenie zákona o dani z príjmov

Zákon o daní z príjmov

Zákon o dani z príjmov tiež radikálne zjednodušuje zdaňovanie príjmov fyzických osôb aj právnických osôb. Aby sa dosiahol najvyšší možný stupeň daňovej transparentnosti a minimalizovali ekonomické deformácie, nový zákon o dani z príjmov eliminuje v maximálnej možnej miere výnimky, oslobodenia od dane a špeciálne režimy.

V oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb boli v minulosti vzhľadom na rôzne nefiškálne ciele ustanovené mnohé výnimky, oslobodenia od dane, odpočítateľné položky, atď., napríklad v oblasti sociálnej politiky. Tieto opatrenia zvyčajne generovali závažné negatívne vedľajšie účinky, ako je hospodárska neefektívnosť a deformácie.

Čítať viac

Verejnosť

Reforma riadenia

Komunikácia voči verejnosti má predovšetkým politickú dimenziu. Reforma verejných financií je dôležitou prioritou vládneho programu a reforma riadenia verejných financií je jej neoddeliteľnou súčasťou. Cieľom komunikácie voči verejnosti preto je v širšom chápaní preukázať, že vláda má jasnú predstavu – obsahovú aj časovú – o plnení priorít svojho programového vyhlásenia, a že túto predstavu aj úspešne napĺňa. To znamená prezentáciu reformy verejných financií ako komplexu zmien, súčasťou ktorého je reforma riadenia verejných financií.

V užšom chápaní by malo ísť o obsahovú aj formálnu prezentáciu samotného projektu reformy riadenia verejných financií ako podmnožiny reformy riadenia verejných financií. V prípade tohto cieľa ide o pasívnu komunikáciu voči verejnosti všeobecne, pričom aktívny záujem sa očakáva zo strany cieľovej skupiny.

Čítať viac

Daň z príjmov

Zavedenie rovnej dane

V oblasti zdanenia príjmov sa daňová reforma sústreďuje na zavedenie rovnej dane. V súlade so zásadou rovného zdanenia príjmov fyzických osôb aj právnických osôb sa od 1. januára 2004 uplatňuje iba jedna lineárna 19% sadzba dane. Nová legislatíva eliminovala 21 rôznych spôsobov zdanenia príjmov, vrátane piatich rôznych daňových sadzieb v jednotlivých daňových pásmach pri dani z príjmov fyzických osôb (10%, 20%, 28%, 35% and 38%).

Počas celého podnikania sa môžeme stretnúť s množstvom nečakaných okolností, ktoré môžu v konečnom dôsledku viezť až k rozhodnutiu o likvidovaní sro. Takéto rozhodnutie nieje však pre množstvo podnikateľov ľahké, nakoľko si s ním nedokážu poradiť sami a preto je vhodným riešením kontaktovať skúsených ľudí, ktorí sa v danom obore nachádzajú.

Čítať viac

Klienti Štátnej pokladnice

Štátna pokladnica

Dôležitou súčasťou reformy riadenia verejných financií je implementácia systému štátnej pokladnice ako moderného nástroja finančného riadenia v oblasti verejného rozpočtu. Štátna pokladnica bude komunikovať s cca 2500 klientmi, čo predstavuje 5000 až 6000 užívateľov. Cieľom komunikácie s touto skupinou je tréning v používaní informačného systému Štátnej pokladnice.

Čítať viac

Živnostenský list, koncesná listina, živnostenský register

Živnostenský list

Ide o verejnú listinu, ktorú vydá miestny príslušný živnostenský úrad na základe ohlásenia fyzickej alebo právnickej osoby, že chce prevádzkovať niektorú z ohlasovacích živností.
Ohlásenie fyzickej osoby musí podľa ustanovenia § 45 Živnostenského zákona obsahovať:

a) meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo (osobné údaje),
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo,
e) miesto podnikania,
f) prevádzkarne (ak sú zriadené),
g) dobu ukončenia podnikania (ak ide o dobu určitú),
h) deň začatia živnosti (ak sa nezačne živnosť prevádzkovať dňom ohlásenia)

Čítať viac